K prevádzkovaniu eshopu využívame cookies. Cookies sú súbory slúžiace na prispôsobenie obsahu webu, na meranie jeho funkčnosti a všeobecne na zaistenie vašej maximálnej spokojnosti. 

Používaním tohto webu súhlasíte so spôsobom, akým s cookies nakladáme. 

Viac informácií

Obchodné podmienky

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.eezycanna.shop, prevádzkovanom spoločnosťou EEZYCANNA s.r.o. , So sídlom Rybná 716/24, Praha 1, IČO: 08744254. Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe oddiel C, vložka 324444

I. Úvodné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky (ďalej len "obchodné podmienky") obchodnej spoločnosti EEZYCANNA s.r.o. , so sídlom Rybná 716/24, Praha 1, zapísanej v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe, oddiel C, vložka 324444 (ďalej len "predávajúci") upravujú vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len "kúpna zmluva") uzatvárané medzi predávajúcim a inou fyzickou alebo právnickou osobou (ďalej len "kupujúci") prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na internetovej adrese www.eezycanna.shop, a to prostredníctvom webového rozhrania (ďalej len "webové rozhranie obchodu").
Obchodné podmienky ďalej upravujú práva a povinnosti zmluvných strán pri využívaní webovej stránky predávajúceho umiestnenej na adrese www.eezycanna.shop (ďalej len "webová stránka") a ďalšie súvisiace právne vzťahy. Obchodné podmienky sa nevzťahujú na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, jedná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti.
Ustanovenia odlišné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve. Odlišné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok.
Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku.
Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či doplňovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vznikajúce po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.
Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru (ďalej len "užívateľský účet"). Kupujúci môže vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.
Pri registrácii na webovej stránke a objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne.
Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu a berie na vedomie, že predávajúci nenesie zodpovednosť za porušenie tejto povinnosti zo strany kupujúceho.
Kupujúci nie je oprávnený umožniť využívanie používateľského účtu tretím osobám.
Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 2 roky nevyužíva, či v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).
Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

II. Uzatvorenie kúpnej zmluvy

Webové rozhranie obchodu obsahuje zoznam tovaru ponúkaného predávajúcim na predaj, a to vrátane uvedenia cien jednotlivého ponúkaného tovaru. Ceny ponúkaného tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov. Ponuka predaja tovaru a ceny tohto tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzatvoriť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. Všetky ponuky predaja tovaru umiestnené vo webovom rozhraní obchodu sú nezáväzné a predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu ohľadom tohto tovaru.
Webové rozhranie obchodu obsahuje aj informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru. Informácie o nákladoch spojených s balením a dodaním tovaru uvedené vo webovom rozhraní obchodu platí len v prípadoch, keď je tovar doručovaný v rámci územia Slovenskej republiky.
Pre objednanie tovaru vyplní kupujúci objednávkový formulár vo webovom rozhraní obchodu. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:
- objednávanom tovare (objednávaný tovar "vloží" kupujúci do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu),
- spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru, údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru
- informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru (ďalej spoločne len ako "objednávka").
Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Objednávku odošle kupujúci predávajúcemu kliknutím na tlačidlo "Dokončenie objednávky". Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky toto obdržaní kupujúcemu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v používateľskom rozhraní či v objednávke (ďalej len "elektronická adresa kupujúceho").
Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti na charaktere objednávky (množstvo tovaru, výška kúpnej ceny, predpokladané náklady na dopravu) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne ​​či telefonicky).
Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká doručením prijatia objednávky (akceptáciou), ktorá je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci nie je povinný uzatvoriť kúpnu zmluvu, a to najmä s osobami, ktoré predtým podstatným spôsobom porušili kúpnu zmluvu (vrátane obchodných podmienok).
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci prehlasuje, že je starší ako 18-tich rokov! Predávajúci si vyhradzuje právo na zrušenie objednávky v prípade pochybností o splnení podmienky plnoletosti kupujúceho prevažne pri nákupe tovaru obsahujúce alkohol a tabakových výrobkov.
Kupujúci súhlasí s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy. Náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzatvorením kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) si hradí kupujúci sám.

III. Cena tovaru a platobné podmienky

Ceny tovaru sú platné v momente uskutočnenia objednávky. Táto cena bude uvedená v objednávke av emailu potvrdzujúcom prijatie objednávky tovaru. Cena je vždy vrátane príslušnej sadzby DPH.
Cenu tovaru a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru podľa kúpnej zmluvy môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:
- v hotovosti pri prevzatí;
- bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho č. 2301739510/2010, vedený u Fio banka a.s., v prípade slovenského platby náš účet č.ú. je 2601739512/8330 (účet je vedený v slovenskom banke) (ďalej len "účet predávajúceho").
Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj náklady spojené s balením a dodaním tovaru. Ak nie je uvedené vyslovene inak, rozumie sa ďalej kúpnou cenou aj náklady spojené s dodaním tovaru.
V prípade platby v hotovosti je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby je kúpna cena splatná do 14 dní od uzatvorenia kúpnej zmluvy.
V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhrádzať kúpnu cenu tovaru spolu s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho.
Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.
Predávajúci vystaví ohľadom platieb realizovaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad - faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty.

IV. Doručenie tovaru a dodacie podmienky

Príjem objednávky predávajúci potvrdí zákazníkovi e-mailom. Tovar je spravidla expedovaný do piatich pracovných dní od obdržania objednávky (či v prípade platby vopred od pripísania čiastky na účet predávajúceho). V prípade vypredania tovaru predávajúci kupujúceho upovedomí a dohodne sa na ďalšom postupe.
Spôsob doručenia tovaru a s ním spojené poplatky sú definované v sekcii informácie o doprave, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou týchto obchodných podmienok.
V prípade zasielania objednaného tovaru prostredníctvom Slovenskej pošty je maximálna hmotnosť jednej zásielky 30 kg. Pri osobnom odbere v Jihlave nie je hmotnosť objednaného tovaru obmedzená.
Pri prevzatí objednávky po Vás môže požadovať preukázanie plnoletosti, ak ste nakúpili tovar obsahujúce alkohol alebo tabakové výrobky!
Kupujúci je povinný tovar od dopravcu riadne prevziať, skontrolovať neporušenosť obalu a na prípadné závady dopravcu ihneď upozorniť. V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacich o neoprávnenom vniknutí do zásielky alebo jej zjavného poškodenia nešetrným zaobchádzaním sa kupujúcemu odporúča zásielku neprevziať.


V. Neprevzatie objednaného tovaru

Uzatvorením kúpnej zmluvy je kupujúci povinný objednaný tovar prevziať. Ak poruší kupujúci túto svoju povinnosť, je zodpovedný za škodu, ktorá tým predávajúcemu vznikne. Kupujúci a predávajúci sa týmto dohodli na tom, že v prípade, že kupujúci neprevezme zásielku zaslanú na dobierku a táto bude vrátená späť, uhradí predávajúcemu náhradu škody len v paušalizovanie výške 500, -CZK. Predávajúci deklaruje, že nebude uplatňovať náhradu škody v skutočnej výške spočívajúca vo vynaložení nákladov na pracovnú silu, vyskladnenie, balenie, fakturáciu, expedíciu, poštovné, spätné rozbalenie, vystavenie dobropisu, naskladnenie, ušlý zisk a i., Ale iba dohodnutú paušálnu náhradu. Zhora uvedená dohodnutá suma vo výške 500, -CZK je splatná do 15 dní od okamihu, kedy bola objednaná zásielka odovzdaná prvému dopravcovi.


VI. Odstúpenie od zmluvy a rozpor s kúpnou zmluvou

Spotrebiteľ je oprávnený od zmluvy odstúpiť do 14 dní od prevzatia plnenia v zmysle ustanovenia § 53 ods. 7 Občianskeho zákonníka.
Kupujúci sa zaväzuje, že využije ak svoje právo odstúpiť od zmluvy, zašle nepoškodený tovar nevykazujúci známky použitia na adresu predávajúceho, a to v pôvodnom obale a so všetkým príslušenstvom a dokumentáciou, zabezpečené tak, aby pri doprave nemohlo dôjsť k jeho poškodeniu. Predávajúci odporúča zásielku poistiť. Výslovne tiež uvádza, že balíky posielané na dobierku nie je možné prijať. Náklady na dopravu idú v tomto prípade na ťarchu zákazníka.
Pred akýmkoľvek odoslaním tovaru späť je odberateľ povinný o tejto skutočnosti informovať dodávateľa e-mailom na e-mailovú adresu info@eezycanna.com, prípadne písomne ​​na adresu EEZYCANNA s.r.o. , Rybná 716/24, Praha 1.
Pri odstúpení od zmluvy je nutné uviesť svoje meno a priezvisko, číslo objednávky a kontakt (e-mail alebo telefón) a predložiť originál alebo kópiu dokladu o kúpe tovaru. Zásielky, z ktorých nie je zrejmé, prečo k nám boli zaslané, budú vrátené odosielateľovi.
Po prevzatí vráteného tovaru sa predávajúci zaväzuje zaslať na bankový účet či fakturačnú adresu zákazníka späť kúpnu cenu, a to najneskôr v lehote 30 dní.
Predávajúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť do okamihu odoslania tovaru, a to v prípade nedostupnosti tovaru, výraznej zmeny ceny tovaru alebo pochybnosti o plnoletosti kupujúceho v prípade objednania tovaru obsahujúce alkohol alebo objednanie tabakových výrobkov. Pred odstúpením je ale predávajúci vždy povinný kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe.
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou, postupuje sa v súlade s ustanovením § 616 Občianskeho zákonníka.

VII. Záruka a reklamácie

Záruka na tovar, predávaný prostredníctvom e-shopu, sa riadi a je v súlade s platnou legislatívou. Ak je kupujúcim spotrebiteľ a ak nie je v záručnom liste uvedená lehota dlhšia, je záručná doba 24 mesiacov od prevzatia tovaru. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená v súlade s osobitnými právnymi predpismi lehota na použitie, skončí záručná doba uplynutím tejto lehoty.
Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie veci spôsobené jej obvyklým užívaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu sa záruka nevzťahuje na chyby, pre ktoré bola nižšia cena dohodnutá.
V závislosti od charakteru vady má kupujúci pri uplatnení reklamácie tieto práva:
Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená, a predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Ak nie je to vzhľadom k povahe vady neúmerné, môže kupujúci požadovať výmenu veci, alebo ak sa týka vada len súčasti veci, výmenu súčasti. Nie je takýto postup možný, môže kupujúci žiadať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť.
Ak ide o chybu neodstrániteľnú brániace riadnemu užívaniu tovaru, právo na výmenu chybného tovaru alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy, tie isté práva kupujúcemu patrí, ak ide síce o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie chyby sa považuje, ak rovnaká chyba brániaca riadnemu užívaniu, ktorá bola v záručnej dobe už najmenej dvakrát odstraňovaná, sa vyskytne znovu. Väčším počtom chýb sa rozumie, ak má vec súčasne aspoň tri vady brániace jeho riadnemu použitie.
Ak ide o iné vady neodstrániteľné a spotrebiteľ nepožaduje výmenu veci, má právo na primeranú zľavu z kúpnej ceny alebo odstúpenie od kúpnej zmluvy.
Pri reklamácii je kupujúci povinný predložiť doklad o nákupe a vyplniť sprievodný list.
Predávajúci informuje o stave reklamácie kupujúceho.
O reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná k odbornému posúdeniu vady. Reklamáciu vrátane odstránenia vady predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ rovnaké práva, ako by išlo o chybu, ktorú nemožno odstrániť.
V prípade oprávnenej reklamácie má kupujúci právo na náhradu nákladov spojených s reklamáciou (najmä poštovného, ​​ktoré uhradil pri odoslaní reklamovaného tovaru). V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu vady veci má spotrebiteľ tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpenie. V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar zaslaný zákazníkovi späť na jeho náklady. Náklady spojené s prepravou tovaru k zákazníkovi po vybavení oprávnenej reklamácie sú hradené predávajúcim.
Ak v rámci záruky dôjde k výmene tovaru, záručná doba začína plynúť znova od prevzatia nového výrobku. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamačného konania (táto lehota začína plynúť dňom nasledujúcim po prijatí tovaru a končí dňom vybavenia reklamácie - nie teda termínom vyzdvihnutia tovaru zákazníkom).

VIII. Ochrana osobných údajov

Súhlasím so spracovaním mojich kontaktných údajov (meno, priezvisko, adresa, telefón, e-mail, IP adresa) spoločností EEZYCANNA s.r.o. za účelom ponúkania služieb a produktov spoločnosti EEZYCANNA s.r.o.
Potvrdzujem zoznámenie sa s obsahom Zásad spracovania osobných údajov a s poučením o tom, ako EEZYCANNA s.r.o. moje osobné údaje spracúva, o svojich právach, o možnosti odvolať tento súhlas a o tom, že aktuálne znenie pravidiel môžem kedykoľvek získať na webe: https://eezycanna.shop/sk/content/gdpr.

IX. Záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo obchodné podmienky meniť. Zmenené podmienky vyhlási vhodným spôsobom na internetových stránkach www.eezycanna.shop.
Tieto podmienky nadobúdajú platnosť dňom 1.10.2020.


Porovnať 0

Žiadne produkty

Bude určené Doprava
0,00 € Spolu

Pokladňa